Home
Φάρμα Χήτας Α.Ε.

H ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία χοιρινού κρέατος από το 1969. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Η εταιρία εξελίσσεται ακολουθώντας τις νέες τεχνολογίες και αναπτύσσεται συνεχώς συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Εγγυόμαστε την τήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και υγιεινής. Όλη μας η παραγωγική διαδικασία είναι βασισμένη στον έλεγχο και στην ταυτοποίηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια, από την εκτροφή των ζώων μέχρι και την τυποποίηση του κρέατος, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να είναι πλήρως συνδεδεμένο με την αλυσίδα παραγωγή

                                                     

 .

ÑÉÊÏ

 

Ç ÖÁÑÌÁ ×ÇÔÁÓ Á.Å. äñáóôçñéïðïéåßôáé óôçí ðáñáãùãÞ êáé åìðïñßá ÷ïéñéíïý êñÝáôïò áðü ôï 1969. Åßíáé ìéá ïéêïãåíåéáêÞ åðé÷åßñçóç. Ç åôáéñßá åîåëßóóåôáé áêïëïõèþíôáò ôéò íÝåò ôå÷íïëïãßåò êáé áíáðôýóóåôáé óõíå÷þò óõìâáäßæïíôáò ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôùí êáôáíáëùôþí.

Eããõüìáóôå  ôçí ôÞñçóç õøçëþí ðñïäéáãñáöþí ðïéüôçôáò êáé õãéåéíÞò. ¼ëç ìáò ç ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá åßíáé âáóéóìÝíç óôïí Ýëåã÷ï êáé óôçí ôáõôïðïßçóç ôùí ðñïúüíôùí óå üëá ôá óôÜäéá, áðü ôçí åêôñïöÞ ôùí æþùí ìÝ÷ñé êáé ôçí ôõðïðïßçóç ôïõ êñÝáôïò, Ýôóé þóôå ôï ôåëéêü ðñïúüí íá åßíáé ðëÞñùò óõíäåäåìÝíï ìå ôçí áëõóßäá ðáñáãùãÞò.

Áðü ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò ìå ãíþìïíá ôï óåâáóìü ðñïò ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü êáé ôçí Üñéóôç ðïéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí ôçò, ðÝôõ÷å íá óõãêáôáëÝãåôáé óôéò ìåãáëýôåñåò åôáéñåßåò ôïõ êëÜäïõ.

Óôü÷ïò ìáò åßíáé íá ðáñÜãïõìå ðéóôïðïéçìÝíá ðñïúüíôá õøçëÞò ðïéüôçôáò êáé äéáôñïöéêÞò áîßáò êáé óõã÷ñüíùò íá óåâüìáóôå ôá óõóôÞìáôá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ìÝóá áðü êÜèå äñáóôçñéüôçôá ìáò.

¼ëç ìáò ç ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá åßíáé âáóéóìÝíç óôïí Ýëåã÷ï êáé óôçí ôáõôïðïßçóç ôùí ðñïúüíôùí óå üëá ôá óôÜäéá, áðü ôçí åêôñïöÞ ôùí æþùí ìÝ÷ñé êáé ôçí ôõðïðïßçóç ôïõ êñÝáôïò, ìÝóù ôçò åöáñìïãÞò óõóôÞìáôïò é÷íçëáóéìüôçôáò.

Óôçí ÷ïéñïôñïöéêÞ ìïíÜäá ìáò ëåéôïõñãåß óýóôçìá Âéïáåñßïõ ãéá ôçí ðáñáãùãÞ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò óôï ðëáßóéï ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.